logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris4

VISUOMENĖS INFORMAVIMO ETIKOS KOMISIJOS INFORMACINIS PRANEŠIMAS APIE 2018-10-02 POSĖDĮ

           Posėdyje dalyvavo Visuomenės informavimo etikos komisijos (toliau – Komisija) nariai: Stasys Baublys, Aistė Žilinskienė, Ramutė Šimukauskaitė, Vaiva Žukienė, Viktoras Trofimišinas, Ąžuolas Čekanavičius.

           Posėdžio pirmininkas – Komisijos pirmininkas Viktoras Trofimišinas, posėdžio sekretorius - Visuomenės informavimo etikos asociacijos direktorius Viktoras Popandopula.

 

SVARSTYTA:

1. A.S. skundas dėl Aurimo Drižiaus publikacijos „Apie girtus važinėjančius policininkus STT pranešęs žmogus buvo tų pačių „mentų“ sudaužytas, vėliau teisėjo R.Adamonio pasodintas į belangę“ (laisvaslaikrastis.lt, 2018-05-24).

NUSPRĘSTA: persiųsti nagrinėti skundą ŽEIT dalyje dėl galimo Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų pažeidimo, atidėti sprendimo dėl šio skundo priėmimą, kol ŽEIT išnagrinės skundą ir įvertins pareiškėjo nurodomų faktinių aplinkybių pagrįstumą, taip pat kreiptis į pareiškėją ir prašyti pateikti atsakymus į papildomus Komisijos klausimus.

 

SVARSTYTA:

2. E.M. skundas dėl žurnalisto Mariaus Aleksiūno veiksmų ir įrašų socialiniame tinkle „Facebook“.

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatų Marius Aleksiūnas nepažeidė;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į Marių Aleksiūną ir priminti jam, jog jis turėtų vengti naudoti visuomenės informavimo priemonės ir (ar) žurnalisto statuso savo asmeniniams ar politiniams tikslams pasiekti.

 

SVARSTYTA:

3. V.N. skundas dėl „Ūkininko patarėjo“ vyr. redaktoriaus Gintauto Misiukevičiaus ir vyr. redaktoriaus pavaduotojo Stasio Jokūbaičio veiksmų.

NUSPRĘSTA: laikraščio „Ūkininko patarėjas“ vyr. redaktorius Gintautas Misiukevičius, patvirtindamas ir išplatindamas redakcijos žurnalistams nepageidaujamų leidinio pašnekovų sąrašą, pažeidė Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso 1 straipsnį, nustatantį, jog galimybė gauti ir skleisti informaciją, būdama viena iš pagrindinių žmogaus teisių, turi būti gerbiama, tačiau ją įgyvendinant privalu garantuoti visas kitas žmogaus teises, o atsižvelgiant į šių žmogaus teisių sąveiką, būtina nuolat siekti teisingos jų pusiausvyros, ir 22 straipsnį, nustatantį, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi būti laisvi ir nepriklausomi.

 

SVARSTYTA:

4. A.B. skundas dėl laikraščio „Bičiulis“ redakcijos atsisakymo paskelbti atsakomąją nuomonę.

NUSPRĘSTA: laikraščio „Bičiulis“ redakcija, atsisakydama paskelbti A.B. laišką „Kaip nešaukti?“, visuomenės informavimo etikos nuostatų nepažeidė.

 

SVARSTYTA:

5. Melburno „Baltijos“ lituanistinės mokyklos skundas dėl Živilės Miežytės publikacijos „Aplink pasaulį keliaujantys lietuviai: didelė kelionė susideda iš daugybės mažų“ (pasauliolietuvis.lt, 2018-03-29).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Živilės Miežytės publikacijoje „Aplink pasaulį keliaujantys lietuviai: didelė kelionė susideda iš daugybės mažų“ (pasauliolietuvis.lt, 2018-03-29) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į pasauliolietuvis.lt redakciją ir atkreipti dėmesį, jog kritinės publikacijos tokiais jautriais klausimais, kaip lietuviškumo puoselėjimas išeivijoje, išeivijos vaikų tautiškumo ugdymas reikalauja pateikti daugiau įvairių nuomonių, labiau pasigilinti į temą, patikrinti kritikos pagrįstumą.

 

SVARSTYTA:

6. D.V. skundas dėl Rimvydo Valatkos publikacijos „Rimvydas Valatka. Skvernelio atostogos“ (delfi.lt, 2018-03-04).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos Rimvydo Valatkos publikacijoje „Rimvydas Valatka. Skvernelio atostogos“ (delfi.lt, 2018-03-04) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

7. P.Ž. ir M.A.H. skundai dėl Astos Dykovienės publikacijos „Homoseksualizmo propaganda bado akis“ (diena.lt, kauno.diena.lt, klaipeda.diena.lt, 2018-05-29).

NUSPRĘSTA:

1) visuomenės informavimo etikos nuostatos Astos Dykovienės publikacijoje „Homoseksualizmo propaganda bado akis“ (diena.lt, kauno.diena.lt, klaipeda.diena.lt, 2018-05-29) pažeistos nebuvo;

2) kreiptis individualiu kreipimusi į UAB „Diena Media News“ ir atkreipti jos dėmesį, jog jautrios ir rezonansą visuomenėje galinčios sukelti temos, kokia buvo nušviesta publikacijoje, neturėtų būti pristatomos vienpusiškai, pasiremiant vienintelio pašnekovo nuomone (įžvalgomis). Būtina užtikrinti nuomonių įvairovę ir, žinant, jog galimai yra ir kitokią nuomonę turinčių asmenų, suteikti galimybę jiems pasisakyti.

 

SVARSTYTA:

8. Žemės ūkio ministerijos darbuotojų profesinės sąjungos skundas dėl programos „Žinios“ („Lietuvos rytas.tv“, 2018-04-07).

NUSPRĘSTA: visuomenės informavimo etikos nuostatos programoje „Žinios“ („Lietuvos rytas.tv“, 2018-04-07) pažeistos nebuvo.

 

SVARSTYTA:

9. Kiti klausimai.

- Dėl žurnalisto Gintaro Šiupario paklausimo.

NUSPRĘSTA: išaiškinti pareiškėjui, jog savo veikloje Komisija vadovaujasi Visuomenės informavimo įstatymo ir Visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatomis, kurios be kita ko yra privalomos visiems Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausantiems žurnalistams, viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams, nepriklausomai nuo jų priklausymo ar nepriklausymo vienoms ar kitoms šiuos asmenis vienijančioms asocijuotoms struktūroms.