logo

Visuomenės informavimo etikos asociacija
Vilniaus g. 35, Vilnius (juridinis adresas),
J.Basanavičiaus g. 4B, Vilnius (buveinė),
Tel. (5) 2 608 288
Kodas: 303601856
Sąskaita: LT47 7300 0101 4220 6060, AB Swedbankas

 

facebook1      

baneris

Trečiadienis, 22 gegužės 2019 10:08

Viešas kreipimasis dėl visuomenės informavimo etikos pažeidimų „Dzūkijos TV“ (VšĮ „Alytaus regioninė televizija“)

Visuomenės informavimo etikos komisija 2019-05-08 posėdyje svarstė klausimą dėl VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ priskyrimo profesinės etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai. Šiai kategorijai gali būti priskiriama tuo atveju, jeigu per vienerius metus ta pati visuomenės informavimo priemonė arba tas pats viešosios informacijos rengėjas pripažįstamas pažeidusiu visuomenės informavimo etiką ne mažiau kaip 5 kartus. Komisija per vienerius metus konstatavo septynis „Dzūkijos TV“ programos „Demaskuoti“ visuomenės informavimo etikos pažeidimus.

 

Svarstydama programas, kurių pagrindu VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ gali būti priskirta visuomenės informavimo etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai, Komisija konstatavo, jog:

- programose du kartus pažeistas Kodekso 3 straipsnis, nustatantis pareigą skelbti tikslias, teisingas žinias bei įvairias nuomones, o perteikiant įvairias nuomones, neskleisti nuomonių, kurios pažeistų teisę ir etiką;

- tris kartus pažeistas Kodekso 23 straipsnis, nustatantis, jog, dalyvaudami visuomeninėje veikloje žurnalistai, kurdami kūrinį, turi vengti interesų konflikto arba informuoti auditoriją apie sąsajas su tokia veikla;

- du kartus pažeistas Kodekso 29 straipsnis, nustatantis, jog žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai, rengiantys informaciją apie įmones ir organizacijas, skelbiamoje informacijoje privalo atskleisti savo ryšius su jomis ir aplinkybes, kurių nutylėjimas gali sumažinti teikiamos informacijos objektyvumą;

- pažeistas Kodekso 20 straipsnis, nustatantis, jog neigiamai kritikuojamam asmeniui visada turi būti suteikta galimybė paaiškinti, patikslinti, paneigti informaciją, o jeigu tokios galimybės nėra arba asmuo atsisako pasinaudoti šia galimybe, būtina apie tai pranešti tame pačiame kūrinyje.

 

Komisija pažymi, kad:

-                        -  programos „Demaskuoti“ rengėja ir vedėja L. Radzevičiūtė, vykdydama žurnalistinę veiklą, kartu dirbo asmeninio politinio pasitikėjimo valstybės tarnautoja ir tokiu būdu pateko į interesų konfliktą;

-                        -   kviesdama į programą „Demaskuoti“ Seimo narį, kurio padėjėja-sekretore dirbo, ir kalbindama jį laidose, L. Radzevičiūtė neinformavo žiūrovų apie šiuos ryšius, t. y. nuslėpė interesų konfliktą ir (ar) galimą savo šališkumą;

-                        -  tapusi kandidate į savivaldybės tarybą ir dalyvaudama mero rinkimuose, programos vedėja L. Radzevičiūtė nenusišalino nuo žurnalistinės veiklos, ne visada savo vedamose laidose informavo apie tai auditoriją, tokiu būdu gilino interesų konfliktą ir elgėsi nesąžiningai žiūrovų atžvilgiu;

-                        -  kviesdama į laidą savivaldos rinkimų kandidatus, tarp jų ir bendrapartiečius, L. Radzevičiūtė ne visada informavo auditoriją apie šių asmenų statusą ir savo sąsajas su jais, t. y. pateikė netikslią ir nepakankamai išsamią informaciją.

 

„Dzūkijos TV“ programos „Demaskuoti“ rengėja ir vedėja L. Radzevičiūtė savo vedamas laidas rinkimų kampanijos metu naudojo ir savo, kaip rinkimų kandidatės, žinomumui didinti, ne visada atskleisdama savo statusą, ryšius su kitais laidos dalyviais ir klaidino žiūrovus.

Programoje „Demaskuoti“ perteikiamos nuomonės ne visada buvo reiškiamos etiškai. Metant rimtus kaltinimus kritikuojamiems asmenims nebuvo suteikta atsakymo teisė, nors tokia galimybė buvo, nes laidos nėra transliuojamos tiesiogiai.

 

Komisija atkreipė dėmesį, kad „Dzūkijos TV“ apie šiuos pažeidimus informuojama, bet juos toleravo, o su televizija savininkystės ryšiais susijęs asmuo, būdamas rinkimų kampanijos dalyvis, taip pat naudojosi programos auditorija, programos rengėjai nutylint su savininkyste susijusią svarbią informaciją.

 

Kartu Komisija vertino ir tai, kad:

- didžioji dalis programų, kuriose nustatyti pažeidimai, susijusi su rinkimų kampanija;

- didžioji programų turinio dalis susijusi su viešuoju interesu ar viešaisiais asmenimis;

- programose paviešinta faktų, kurie pasitarnauja didesniam viešumui ir atitinka visuomenės teisę gauti informaciją;

- visi pažeidimai nustatyti vienoje „Dzūkijos TV“ programoje („Demaskuoti“);

- visų programų autorė yra vienas asmuo – L. Radzevičiūtė.

Įvertinusi visas aplinkybes, Komisija priėmė sprendimą netaikyti griežčiausios savo kompetencijos ribose sankcijos – nepriskirti VšĮ „Alytaus regioninė televizija“ visuomenės informavimo etikos nesilaikančių viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų kategorijai.

 

Komisija atkreipia dėmesį, jog nuolatinis etikos kodekso nesilaikymas kad ir vienoje programoje meta nepatikimumo šešėlį visai televizijai, leidžia suabejoti ir kitų šios visuomenės informavimo priemonės žurnalistų kompetencija bei profesionalumu.

VšĮ „Alytaus regioninė televizija“, savaip interpretuodama atsakomybės ribas, laikosi klaidingo įsitikinimo, jog už programos „Demaskuoti“ turinį atsako programos rengėjai. Komisija pabrėžia, jog atsakomybė už rengiamą ir skleidžiamą informaciją yra solidari, o televizija atsako už visą transliuojamą turinį. Komisijos nuomone, užuot ieškoję būdų, kaip išvengti atsakomybės už programų turinį, televizijos vadovai turėtų nukreipti pastangas objektyvios, nešališkos, patikimos viešosios informacijos kūrimui ir sklaidai.

Komisija primena „Alytaus regioninei televizijai“, kad viešosios informacijos rengėjas ir skleidėjas turi turėti vidaus tvarkos taisykles ir (ar) vidaus etikos kodeksą, kur būtų nustatytos žurnalistų teisės, pareigos, atsakomybė, tarnybiniai santykiai, o televizijoje privalo būti asmuo, atsakingas už turinį.

 

2019-05-22